Top 10 Indian Entrepreneurs

1. Dhirubhai Ambani

2. Jehangir Ratanji Dadabhoy Tata

3. Nagavara Ramarao Narayana Murthy

4. Shiv Nadar

5. Lakshmi Niwas Mittal

6. Ghanshyam Das Birla

7. Dilip Shanghvi

8. Azim Premji

9. Mukesh Jagtiani

10. Ardeshir Godrej